Alzheimerova nemoc

Alzheimerova nemoc

Co je to Alzheimerova nemoc? Je to neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. Jinými slovy se jedná,  o narušení části mozku, což způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Úbytek těchto funkcí bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka.

Vůbec poprvé tuto zákeřnou, degenerativní nemoc popsal německý lékař Alois Alzheimer roku 1907. V té době se považovala za velice vzácnou. V současnosti se nějaká forma demence vyskytuje u více než sedmi miliónů obyvatel Evropy.

Alzheimerova nemoc začíná pozvolna a plíživě. Jako první nastupuje u nemocného zhoršení krátkodobé paměti. Pacient se není schopen postarat třeba o některé věci v domácnosti. Rychlost postupu nemoci se u každého postiženého jedince liší, u všech postižených jsou však podobné symptomy - nemocný člověk má čím dál větší problémy s vyjadřováním nebo rozhodováním, není schopen dokončit myšlenky, je čím dál tím víc zmatenější. Alzheimerova nemoc však nepostihuje pouze paměť, ale také komunikační schopnosti, myšlení, úsudek, učení a má vliv na společenský i pracovní život člověka. Celkově se začíná měnit jeho osobnost. V posledních stádiích Alzheimerovy nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat. V současné době není známa příčina vzniku Alzheimerovy choroby, z neuropatologických nálezů se však ví, jak nemoc probíhá.

Jaké jsou příčiny Alzheimerovy nemoci? Vědci si bohužel jejími příčinami nejsou stále jisti. Rizikovými faktory jsou v první řadě věk a hned potom rodinné dispozice. Výzkum poslední dobou ukázal, že Alzheimerova nemoc u starších lidí, aniž by se v rodině tato nemoc objevila, se vyskytuje zároveň se změnami na 19. chromozomu. U lidí, kteří onemocní ve věku kolem 30. a 40. roku (v tomto případě je to již většinou spojeno s rodinným výskytem nemoci), souvisí Alzheimerova choroba nejspíše se změnami na 1., 14. a 21. chromozomu. Výzkumní pracovníci a lékaři tak docházejí k názoru, že Alzheimerova nemoc je velmi komplikované onemocnění způsobené různými faktory. Logicky se tak nabízí otázka, zdali je tato nemoc dědičná. Vědci si zatím jednoznačnou odpovědí na tuto otázku nejsou jisti. V jednom se ale shodují – v rodinách, kde se tato nemoc již vyskytla, je její pravděpodobnost větší. Pokud se v rodině Alzheimerova choroba vyskytuje u více jejích členů, jedná se většinou o nejbližší příbuzné, což jsou rodiče, anebo sourozenci. Je tedy možné, že určitá genetická dispozice zde nějakou roli hraje, nebo že všichni tito lidé byli vystaveni působení nějakého faktoru, který nemoc způsobuje.

Další otázka je, zdali se Alzheimerova choroba vyskytuje i u mladších jedinců? Zde je odpověď jednoznačná. Ano, postihuje i mladší lidi. Přestože statistiky hovoří o průměrném věku postižení nemocí kolem 65 let, mohou jí onemocnět i lidé 30 – 50- ti letí. V tomto případě se hovoří o cca 10% celkového počtu lidí postižených chorobou.

Jaké jsou další nemoci podobné této zákeřné nemoci? V první řadě je to Alzheimerova demence.

Je spousta různých faktorů, které mohou zapříčinit demenci. Jedná se o mnoho forem, jejímž spouštěcím mechanismem mohou být například deprese (tzv. pseudodemence), metabolicko-toxické demence, vaskulární demence, smíšené demence, Parkinsonova nemoc, degenerativní onemocnění mozku a další. Nesmíme zapomínat ani na ty vzácnější, jako jsou například Creutzfeld - Jacobova nemoc, Pickova choroba a Huntingtonova nemoc.

Jak rozpoznat, jestli se opravdu jedná o Alzheimerovu nemoc? Existuje deset příznaků Alzheimerovy choroby.

  1. Ztráta paměti, které ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly.
  2. Problémy s vykonáváním běžných činností
  3. Problémy s řečí
  4. Časová a místní dezorientace
  5. Špatný nebo zhoršující se racionální úsudek
  6. Problémy s abstraktním myšlením
  7. Zakládání věcí na nesprávné místo
  8. Změny v náladě nebo chování
  9. Změny osobnosti

10. Ztráta iniciativy

 

Dá se Alzheimerova nemoc nějak testovat? Bohužel ne. Test Alzheimerovy choroby, který by přinesl jasný a stoprocentně jednoznačný výsledek prostě neexistuje. Podle specialistů na tuto degenerativní chorobu uvádí, že je potřeba vyvrátit všechny ostatní možnosti, které by ukazovaly na jinou nemoc způsobující demenci. Diagnózu Alzheimerovy choroby může učinit lékař, který je s touto problematikou obeznámen a má s ní zkušenosti. Co k tomuto závěru potřebuje:

pečlivé a podrobné zhodnocení osobní i rodinné anamnézy pacienta a zejména podrobné vyhodnocení změn kognitivních funkcí, paměti a chování pacienta během posledních měsíců či let, kognitivních funkcí pomocí baterie testů, pečlivé klinické vyšetření doplněné laboratorními testy – to vše je zaměřeno zejména na odhalení jiné příčiny kognitivní poruchy. V případě jakýchkoli pochybností je potřeba také vyšetření neurologické a to včetně CT a magnetické rezonance mozku.

Co dělat, když je podezření na Alzheimerovu chorobu? Nejdříve je vhodné navštívit praktického lékaře, který udělá základní testy a podle výsledků rozhodne o doporučení návštěvy specialisty, který provede komplexnější vyšetření.